Javni poziv za dostavu ponuda za ručak učenika u šk.god.2017./2018.

Natječaji   |   K.Galešić  |  28.08.2017.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42

33000 Virovitica

KLASA: 406-01/17-04/03

URBROJ: 2189-22-01-17-2

 

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

                                         Pripremljene hrane –ručka za učenike u šk.god. 2017./2018.


                                                                         EV-B:4/17

 

 

 

Naručitelj Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica pokrenuo je nabavu za dostavu pripremljene hrane-ručka za učenike u šk.god. 2017./2018., te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine broj 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV -a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

 

1. OPĆI PODACI

1.1 Naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa ta adresa elektroničke pošte

 • Naručitelj: COOR VIROVITICA, Ljudevita Gaja 42, 33000 Virovitica
 • OIB:  53683470290
 • IBAN: HR5523600001849100001
 • tel: 033/721-854
 • web: www.coorvirovitica.hr
 • e-pošta:  coor.virovitica@gmail.com

1.2    Osobe zadužene za kontakt

 • Osoba zadužena za kontakt sa ponuditeljima: Kristina Galešić, medicinska sestra, tel: 033/721-854, fax: 033/721-854, e-mail:coor.virovitica@gmail.com

1.3    Evidencijski broj nabave:

 • EV-B: 4/17

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1 Opis predmeta nabave

 • Dostava pripremljene hrane- ručka za učenike u šk.god. 2017.2018. prema sljedećem jelovniku;

1.TJEDAN:

PONEDJELJAK: Juha, pileći naravni odrezak, granatir, cikla/krastavci (kiseli)

UTORAK: Paprikaš, kruh, voće

SRIJEDA: Grah varivo s kobasicom, palačinke

ČETVRTAK: Juha, perket s tjesteninom, mješana salata

PETAK: Pohani file soma, krumpir salata

 

2.TJEDAN:

PONEDJELJAK: Juha, piletina sa žara, grašak, kupus salata

UTORAK: Juneći gulaš, tjestenina, cikla/krastavci

SRIJEDA: Slatki kupus sa mesom, kolač

ČETVRTAK: Povrtna juha, pečeni pileći odrezak, kuhani krumpir, kupus salata

PETAK: File riba, dinstani krumpir, kolač

+normativ kruha svaki dan

 • Okvirni broj učenika: 25

 

2.2 Rok izvođenja usluge

 • Početak dostave ručka je 4. rujna 2017.  godine, do 15. lipnja 2018. godine uz napomenu da  dostava nije potrebna  za vrijeme zimskih (27.12.2017.-12.1.2018.) i proljetnih (29.3.2018.-6.4.2018.)  praznika učenika.

3. DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

3.1 Dokazi sposobnosti

 • Izvod o upisu  u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta

4. PODACI O PONUDI

4.1 Sadržaj i način izrade ponude

 • Ponuda sadrži:
            
  1. Ponudbeni  list popunjen i potpisan od strane ponuditelja
  2. Tražene  dokaze sposobnost

 

 • Način izrade ponude:
 1. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova
 2. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
 3. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
 4. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

4.2 Cijena ponude

 • Cijena se iskazuje brojkama
 • Cijene u ponudi moraju biti iskazane u kunama
 • U cijenu su uračunati i troškovi dostave
 • Ponuditelj je dužan u ponudi navesti, prema navedenom  jelovniku,cijenu jednog gotovog obroka (ručka) bez uračunatog PDV-a kao i ukupnu cijenu ponude (s PDV-om)
 • Ugovornu cijenu sa PDV-om naručitelj će plaćati do 20. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec na žiro-račun  ponuditelja, Ponuditelj je dužan ispostaviti račun za do 5. u mjesecu za  prethodni mjesec

5. NAČIN DOSTAVE I OTVARANJE PONUDA

5.1 Način dostave ponuda

 • Na omotnici mora biti naznačeno

-naziv i adresa naručitelja

-evidencijski broj nabave

-naziv predmeta nabave

-naznaka „NE OTVARAJ“

5.2 Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

 • Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na  kojoj je naziv i adresa Naručitelja i naziv i adresa ponuditelja.
 • Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije  do 31. kolovoza 2017. godine do 12:00 sati.
 • Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.
 • Otvaranje ponuda započinje 1. rujna 2017. godine u 8:00 sati u prostorijama COOR      Virovitica, Ljudevita Gaja 42, 33000 Virovitica.

5.3 Kriterij za odabir ponude

 • Kriterij odabira ponude je najniža cijena ponude

5.4 Rok za donošenje odluke o odabiru

 • Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od dana isteka roka za dostavu  ponude.

 

COOR VIROVITICA

 

 

 

 

 

PONUDBENI LIST

 

                                              Dostava ruka za učenike u šk.god. 2017./2018.

                                                                         EV-B: 4/17

 

Broj ponude:___________                                                      Datum ponude: _______________

 

 

Naziv ponuditelja:

 

Adresa:

 

E-pošta:

 

Telefon:

 

Fax:

 

Kontakt osoba:

 

OIB:

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

Broj računa (IBAN):

 

Cijena   ponude (na dnevnoj bazi)

 

s PDV-om

 

 

 

U _______________________, ________________ 2017. godine

 

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja: ________________________________

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _______________________                                     M.P.

Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.